Konto użytkownika zawieszone

 

Moje widzenie świata-Waldemar Jarosz

Chwilunia...
 
WALDEMAR JAROSZ

MOJE WIDZENIE ŚWIATA
(MY VISION OF THE WORLD)

O mnie (About me)
Aktualności (News)
Twórczość (Works)
Wystawy (Exhibits)
Oferta (Offer)
Kontakt (Contact)

Recenzje (Reviews)
Grupa 4 (Group 4)
Refleksje (Thoughts)
Linki (Links)

 

Barwne wspomnienie lata

   Przydała się ta wystawa ostatnim ponurym i ciemnym dniom. Prace Waldemara Jarosza prezentowane na wystawie „ Notatki z podróży’’ w Galerii Region w Koszalinie mogą rozpędzić chmury - tyle w nich słońca, świetlistej przestrzeni i gorących barw. Autor w szkicach będących przymiarką do obrazów olejnych zamyka klimat pokazywanych miejsc, charakterystyczność ich architektury i roślinności. Jak zwykle nie interesuje się ludźmi i nie maluje scenek rodzajowych. Wszystkie prace to pejzaże, na ogół miejskie, a więc pokazujące porty, kościoły, uliczki i cmentarze. Zachwycają szkice z Krety, z Malty, ale równie interesujące są – z naszego Łącka, położonego w okolicach Jarosławca. I to one wzbudziły szczególne zainteresowanie, bowiem wieś i jej uroki są mało znane. Wystawa przywołała lato i chęć do podróży, choćby do Łącka. (jws)


The last exhibition did well for the gloomy and dark days. The works of Waldemar Jarosz presented on the exhibition “The notes from journey” in The Region Gallery in Koszalin can break up the clouds – there’s so much sunshine, bright space and hot colours. The author in his sketches, which are the trial run to the oil painting, catches the climate of the presented places, the characteristics of their architecture and the plants. All of his works are landscapes, usually the urban landscapes, so they depict ports, churches, streets and graveyards. The sketches from Crete and Malta are very charming but also the ones from our Łącko, located near Jarosławiec, are as interesting as those ones. And they were the sketches that aroused the remarkable interest because the village and its beauties are little known. The exhibition evoked summer and the desire to travel, even if to Łącko. (jws) 

 

                                                                           ***

 

Miasto, Nowy Dziennik Koszaliński - 8.I.2007. Nowa galeria sztuki. „Klatka”, bo na klatce.

Galerie mogą się mieścić w różnych miejscach. Waldemar Jarosz postanowił nie szukać daleko i 19 stycznia otworzył autorską galerię na swojej klatce schodowej. W wernisażu uczestniczyli przedstawiciele władz i administracji KSM” Przylesie”, przyjaciele autora, a przede wszystkim sąsiedzi. Wszystkim pomysł się spodobał, prace oglądano z wielkim zainteresowaniem, autorowi gratulowano. Powody zorganizowania galerii były dwa – mówi Waldemar Jarosz - chciałem pokazać swoje prace i „ocieplić” najbliższe otoczenie, które zwykle jest zaniedbywane, bo dopiero za drzwiami zaczyna się mieszkanie.

Istotnie, teraz klatka schodowa robi imponujące wrażenie, szczególnie na gościach mieszkańców tego piętra nie spodziewających się spotkania ze sztuką w takim miejscu. (jws)


Miasto, The New Koszalin Daily - 1st January, 2007. The new art gallery “Staircase”, because in the staircase.

The galleries can be located in different places. Waldemar Jarosz decided not to search far and on 19th January he opened his author’s gallery in his staircase. In the vernissage took part the representatives of the authorities and the administration of KSM “Przylesie”, the author’s friends, and above all – the neighbours. Everyone liked the idea, the works were looked at with  great interest, and they congratulated the autor. There were two reasons of organizing the exhibition – says Waldemar Jarosz – I wanted to show my works and “warm up” the closest surroundings, which is usually neglected, because only behind the door does the flat begin. Indeed, now the staircase makes an imposing impression, especially on the guests of the inhabitants of the floor, not expecting the meeting with the arts in such a place. (jws)

 

***

 

2012 lutego w Galerii Ratusz odbyła sie wystawa Waldemar Jarosza podsumowująca 30-lecie pracy twórczej. 

Kliknij aby zobaczyć fotoreację z wystawy. 

 

Licznik odwiedzin